Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuấn 33

Trong tuần 33 (từ 14/8 - 18/8/2017), lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là những vấn đề liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Rà soát, ...

Liên kết website