Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018

Phân loại luồng xanh, luồng đỏ trong cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; 3 điều kiện với thương nhân kinh doanh mua bán khí; Biểu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Liên kết trong sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ đến 10 tỷ; Hướng dẫn mới về khai báo y tế đối với hàng hóa là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018.