Những mốc son lịch sử

  • Vụ kháng thuế cự sưu ở Quảng Nam và các tỉnh Trung Kỳ năm 1908
  • Về sự ra đời của danh xưng Quảng Nam (1471)
  • Hội An – Thanh Chiêm, cái nôi ra đời chữ Quốc ngữ
  • Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam (1885 - 1887)
  • Lễ tang cụ Phan Châu Trinh
  • Trần Cao Vân, Thái Phiên và vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (3-5-1916)
  • Pháp lập thành phố nhượng địa Đà Nẵng (3-10-1888)
  • Phong trào Duy Tân ở Quảng Nam (1905 - 1908)
  • Ngũ phụng tề phi (1898)