ENGLISH | JAPANESE

 
Các cơ quan chuyên môn Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tên đơn vị Sở Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ 47 Ngô Gia Tự-Quận Hải Châu-Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại 0511.3822217
Fax 0511.3.829184
Email skhdt@danang.gov.vn
Website http://dpi.danang.gov.vn
Ban lãnh đạo Giám đốc: Huỳnh Đức Thơ
Các phó giám đốc:
- Huỳnh Văn Thanh
- Đồng Thị Bích Chính
- Trần Văn Sơn
Chức năng Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; về tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách quản lý kinh tế-xã hội; về đầu tư trong nước, ngoài nước ở địa phương; về khu công nghiệp, khu chế xuất, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu thầu, đăng ký kinh doanh trong phạm địa phương và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Nhiệm vụ