ENGLISH | JAPANESE

 
Các cơ quan chuyên môn Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Tên đơn vị Sở Nội vụ
Địa chỉ 132 Yên Bái - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại (84.511) 3.821.253
Fax (84.511) 3.829.900
Email snv@danang.gov.vn
Website http://noivu.danang.gov.vn
Ban lãnh đạo Giám đốc: Đặng Công Ngữ
Các Phó Giám đốc:
- Nguyễn Duy Nhất
- Chế Viết Sơn
- Phạm Tấn Tài
- Ngô Khôi
- Nguyễn Kim Dũng
Chức năng Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, có chức năng tham mưu và giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn thành phố gồm: Tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
Sở Nội vụ chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.
Nhiệm vụ