Bế mac kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố: thảo luận và thông qua 25 Nghị quyết quan trọng
Đăng ngày 07-12-2017 17:44

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, tích cực và đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 của HĐND thành phố đã hoàn thành các chương trình đề ra. Phiên bế mạc chiều ngày 7/12 kỳ họp tập trung thảo luận thông qua 25  Nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội 

Hoạt đông của HĐND thành phố thường xuyên được đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng. Kỳ họp lần này đã tiếp tục đổi mới chương trình, điều hành khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuẩn bị chu đáo nội dung. Tại kỳ họp đã có 31 đại biểu đăng ký phát biểu thảo luận, 28 đại biểu chất vấn. Nội dung thảo luận chất vấn đi sâu vào trọng tâm trọng điểm, nghiên cứu cả lý luận thực tiễn, bám sát cơ sở, phản ảnh được hơi thở cuộc sống; nhiều vấn đề dân sinh nóng bỏng, bức xúc, nhiều chủ trương chinh sách nhân văn được thông qua cùng với những vấn đề có tầm vĩ mô và tầm nhìn chiến lược

Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND đã thảo luận tranh luận đánh giá nghiêm túc khách quan toàn diện tình hình và thông qua 25 Nghị quyết quan trọng về nhiều vấn đề phát triển KT-XH của thành phố. Trong đó quan trọng nhất là các Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết đặt đổi tên đường và công trình công cộng ;Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng…

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND thành phô Nguyễn Nho Trung đã nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của năm 2018, năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016-2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 21. Đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018. Đó là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý đô thị ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định vững chắc; đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm thu hút đầu tư” ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “5 không, 3 có” và “Thành phố 4 an” và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, cải cách hành chính , kỷ luật kỷ cương hành chính.

Phó chủ tịch HĐND cũng yêu cầu các cấp, các ngành xây dựng và triển khai ngay kế hoạch cụ thể từ đầu năm; phân công, phân cấp làm rõ trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra đôn đốc để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND.

HĐND thành phố, Thương trực HĐND thành phố tiếp tục kiện toàn nhân sự, đảm bảo theo quy định của pháp luật và đảm bảo năng lực lãnh đạo, điều hành; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là triển khai có hiệu quả giám sát chuyên đề, hậu giám sát, chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri … Các ban của HĐND, các đại biểu HĐND chú trọng phát huy vai trò trước nhân dân, tăng cường tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ việc thực hiện lời hứa của các thành viên UBND và đơn thư khiếu nại của công dân.

Video : Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

 

STT

 

DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6 CỦA HĐND

01

 Nghị quyết thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2018

02

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016

03

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng

04

Nghị quyết việc quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã

05

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

06

Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

07

Nghị quyết quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

08

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

09

Nghị quyết việc bãi bỏ một số nội dung và mức thu Lệ phí “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định Dự thảo Nghị quyết mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

10

Nghị quyết việc quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp Lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

11

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng BHYT cho các lực lượng Dân quân thường trực, Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng và Công an viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

12

Nghị quyết thông qua Chương trình Phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

13

Nghị quyết việc thông qua nội dung sửa đổi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Đà Nẵng

14

Nghị quyết việc thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2018 của thành phố Đà Nẵng

15

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

16

Nghị quyết mức tiền tối thiểu để làm cơ sở vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

17

Nghị quyết việc thông qua mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và mở rộng đối  tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội ngoài quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

18

Nghị quyết việc đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017

19

Nghị quyết biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong ĐVSN công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018 của TP. Đà Nẵng

20

Nghị quyết chỉ tiêu thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, lao động hành chính tại cơ quan hành chính năm 2018 của TP. Đà Nẵng

21

Nghị quyết sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của TP Đà Nẵng

22

Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018

23

Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018

24

Nghị quyết việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

25

Nghị quyết công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác THA tại thành phố Đà Nẵng năm 2018 và các năm tiếp theo

LÊ HOA