Không để xảy ra tình trạng sợ trách nhiệm trong công việc
Đăng ngày 08-07-2018 08:18

Chiều ngày 6-7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Vũ Ngọc Liên cho biết là tổ chức đảng cấp trên của các tổ chức cơ sở đảng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Đà Nẵng, hiện nay Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố (Đảng bộ Khối) có 95 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, gồm 49 đảng bộ và 46 chi bộ, với 5551 đảng viên, trong đó có 2289 đảng viên nữ, 339 đảng viên dự bị. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ khối đã lãnh đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng quán triệt các chủ trương của cấp trên, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND thành phố và của ngành giao. Trong đó, nổi bật như thực hiện rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-11-2013 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng; tập trung triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn đầu tư 2017 và các hoạt động cụ thể phát huy thành công Tuần lễ cấp cao APEC; tham mưu xây dựng một số quy định mới về công tác cán bộ; ban hành và triển khai các Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Về công tác xây dựng Đảng, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khối đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy chuyên trách nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025; lãnh đạo trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố. Kết nạp 74 đảng viên, xoá tên đảng viên 2 trường hợp; chưa đồng ý kết nạp vào Đảng 2 trường hợp; đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xét, kết nạp quần chúng có vấn đề về chính trị vào Đảng trong trường hợp đặc biệt 2 trường hợp; trả hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng đến 6 TCCS đảng trực thuộc Đảng ủy Khối; công nhận đảng viên chính thức cho 104 đảng viên dự bị và giới thiệu sinh hoạt đảng cho 245 đồng chí; trao Huy hiệu Đảng cho 26 đảng viên.

Trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018, đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, 100% TCCS đảng trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét hình thức kỷ luật đối với 11 cá nhân có liên quan theo Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 2-11-2017, Kế hoạch số 43-KH/TU 13-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy; 2 trường hợp đảng viên là cán bộ chủ chốt tại Chi bộ Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố và Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tập trung theo dõi, giám sát những đảng viên vi phạm đã được xử lý. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã thành lập 1 đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra việc thực hiện đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” tại 5 tổ chức đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trương Quang Nghĩa khẳng định, Đảng ủy Khối có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong công tác theo dõi, đánh giá đảng viên, cán bộ trong khối các cơ quan thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng ủy Khối cần thể hiện vai trò, trách nhiệm trong đề xuất nhân sự kiện toàn tổ chức đảng nhiệm kỳ này, và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ sau trên quan điểm nhất quán người đứng đầu cấp sở, ngành đồng thời là Bí thư Đảng bộ cơ sở đảng.

Bí thư Trương Quang Nghĩa cũng lưu ý Đảng ủy Khối cần nắm rõ tư tưởng, diễn biến tinh thần, nhằm kịp thời động viên cán bộ, đảng viên trực thuộc, tránh để xảy ra tình trạng thiếu tích cực trong công tác, giữ mình, sợ trách nhiệm, thiếu chủ động tham mưu, đề xuất; đồng thời, cần kiên quyết loại trừ những cán bộ thiếu trách nhiệm, né tránh, ngại động chạm trong công việc. Bí thư Thành ủy khẳng định quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy là mạnh dạn, quyết tâm làm những việc có lợi cho người dân, cho thành phố, làm một cách minh bạch, đúng quy định.

NGÔ HUYỀN