Công văn 6093/UBND-KT triển khai CV số 9990/BTC-NSNN ngày 28/7/2017 của BTC về nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108/2017/NĐ-CP và NĐ 25/2015/NĐ-CP
Đăng ngày 11-08-2017 15:11
File đính kèm

Các tin khác