Một số nhiệm vụ cần làm ngay thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Đăng ngày 31-08-2017 17:58

Sau phiên họp đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ đến cuối năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo một số nhiệm vụ cần làm ngay để thực hiện hiệu quả Nghị quyết này. Cổng Thông tin điện tử thành phố xin đăng tải những nội dung  nhiệm vụ đó. 

  Bên cạnh việc củng cố, kiện toàn Bộ phận Thường trực, Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch của Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình phát triển thành phố.

2- Ban Tổ chức Thành ủy chủ động nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn chỉnh công tác quy hoạch cán bộ và chủ động tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Trung ương về bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt vấn đề chính trị hiện nay trong nội bộ Đảng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm để định hướng xử lý đúng quy định.

2- Ban Tuyên giáo Thành ủy tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan xây dựng quy chế phối hợp để thực hiện tốt công tác quản lý báo chí trên địa bàn thành phố; công tác cung cấp, định hướng thông tin báo chí, nhất là đối với các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng...

3- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy rà soát tham mưu điều chỉnh, bổ sung và thực hiện tốt các đoàn kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở, chủ động theo dõi, phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm, kịp thời các tập thể, cá nhân có những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

4- Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; theo dõi, xử lý kiên quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

5- Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục tham mưu thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân, đề xuất các chủ trương, chính sách ổn định tư tưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

6- Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường việc duy trì nền nếp kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm, nhất là trên lĩnh vực nhạy cảm, thường xuyên tiếp xúc với tổ chức, công dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

 7- Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy. Chủ động nghiên cứu đề xuất việc cải cách hành chính trong Đảng.

8- Giao Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo kịp thời tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết của các cơ quan, địa phương, đơn vị; tham mưu Bộ phận Thường trực kịp thời động viên các tập thể, cá nhân thực hiện tích cực, đạt kết quả, nhắc nhở các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, còn hình thức; chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào cuối năm 2017.

 Cổng TTĐT TP