Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tháng 8/2017 
Đăng ngày 01-09-2017 14:33

Trong tháng 8/2017, lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 4 về tài chính, ngân sách; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh; Tăng cường đôn đốc triển khai nộp thuế điện tử; Điều chỉnh giá đất nông nghiệp áp dụng tính bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp; Gần 40 tỷ đồng triển khai thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED.
 

Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

- Thời gian tựu trường vào ngày 01/9/2017, tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2017.

- Kết thúc học kỳ I: Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT) trước ngày 24/12/2017; cấp mầm non, tiểu học trước ngày 08/01/2018; cấp THCS, THPT trước ngày 15/01/2018.

- Hoàn thành kế hoạch giảng dạy, học tập (kết thúc học kỳ II): Giáo dục thường xuyên (THCS, THPT), cấp mầm non, tiểu học trước ngày 25/5/2018; cấp THCS, THPT trước  ngày 31/5/2018.

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

- Thi THPT quốc gia năm 2018, thi chọn học giỏi quốc gia các cấp học (UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2018.

- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT đại trà, lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018 - 2019 trước ngày 31/7/2018.

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo cho các phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 cho từng ngành học, bậc học. Việc xây dựng kế hoạch phải đảm bảo các nguyên tắc sau: đối với cấp mầm non và cấp tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần); đối với cấp THCS và cấp trung học phổ thông (THPT), có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần); đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần...

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khóa IX, kỳ họp thứ 4 về tài chính, ngân sách

- Nghị quyết số 88/2017/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương.

- Nghị quyết số 92/2017/NQ - HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã, thời gian UBND các cấp gửi báo cáo đến các ban của HĐND, thường trực HĐND, HĐND cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ lập báo cáo của UBND các cấp.

- Nghị quyết số 93/NQ-HĐND quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn TP ĐN.

- Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN.

- Nghị quyết số 95/2017/NQ-HĐND về quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP ĐN

- Nghị quyết số 96/2017/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện các hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của TP ĐN

- Nghị quyết 97/2017/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ CB, CC làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn TP.

- Nghị quyết số 98/2017/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND TP phê duyệt tiêu chí phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp. 
      
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

UBND thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1, số 2, số 3 căn cứ kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 được giao cho từng công trình, khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân; trong quá trình phối hợp thực hiện, trường hợp đơn vị nào gây khó khăn dẫn đến chậm trễ việc triển khai và giải ngân, báo cáo kịp thời về UBND thành phố để xem xét, xử lý;

Trường hợp đến hết ngày 30/9, dự án nào có tỷ lệ giải ngân dưới 30% so với kế hoạch vốn năm 2017 đã giao, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, yêu cầu khẩn trương phối hợp với nhà thầu lập báo cáo quyết toán, trình thẩm tra, phê duyệt để thanh toán số vốn còn lại cho nhà thầu theo quy định. 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án; Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức, nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

Chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh

UBND thành phố đề nghị Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, Chi cục Quản lý thị trường và UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai có hiệu công tác chống thất thu theo Công văn số 2223/UBND-KT1 ngày 29/3/2017 của UBND thành phố và Quyết định 1359/QĐ-TCT ngày 04/8/2017 của Tổng cục Thuế về ban hành Kế hoạch chống thất thu và chấn chỉnh công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh.

Tăng cường đôn đốc triển khai nộp thuế điện tử

UBND thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan phát thanh, truyền hình, báo chí tích cực phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịch vụ nộp thuế điện tử, khuyến khích các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng chủ trương nộp thuế điện tử của Chính phủ nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cục Thuế thành phố có trách nhiệm cung cấp nội dung tuyên truyền cụ thể cho các cơ quan truyền thông, báo chí.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Đà Nẵng chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp chuyển sang hình thức nộp thuế điện tử.

UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với các Chi cục Thuế quận, huyện tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn đăng ký nộp thuế điện tử. 

Điều chỉnh giá đất nông nghiệp áp dụng tính bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp áp dụng tính bồi thường, hỗ trợ về đất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp theo mặt bằng Quyết định 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố là 1,0.

Gần 40 tỷ đồng triển khai thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED

Đề án thí điểm thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED trên địa bàn thành phố với tổng mức đầu tư không quá 40 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố và tiền tiết kiệm điện, duy tu bảo dưỡng đèn chiếu sáng hằng năm. Phạm vi thực hiện là thay thế 5% tổng số đèn chiếu sáng công cộng, cụ thể là thay thế 2.996 bộ đèn cao áp phóng điện hiện trạng trên 19 tuyến đường bằng đèn LED.

Dự án được triển khai nhằm kịp thời phục vụ sự  kiện Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng; thúc đẩy thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực điện chiếu sáng công cộng, cụ thể là tăng cường ứng dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại, hiệu suất cao, tiết kiệm điện nhằm cải thiện chất lượng hệ thống chiếu sáng công cộng, tiết kiệm chi phí tiền điện và bảo trì bảo dưỡng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (CO2); đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố nói chung.
 

N.HẠNH