Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
Đăng ngày 10-10-2017 08:56

UBND thành phố vừa ban hành văn bản công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố. Cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Nhà ở bao gồm: Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghi định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND thành phố quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghi định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị: Cấp phép xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Xây dựng bao gồm: Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình; Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình; Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; Thủ tục Thẩm định thiết kế và dự toán đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; Thủ tục Thẩm định thiết kế đối với các công trình sử dụng vốn khác (vốn tư nhân); Thủ tục Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức.

Thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực Quy hoạch xây dựng: Thủ tục Cấp phép quy hoạch.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Bất động sản gồm: Thủ tục Đăng ký cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản và cấp lại đối với chứng chỉ hết hạn; Thủ tục Đăng ký cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Xây dựng bao gồm: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư - thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng; Thủ tục điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam trong các lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng, cung cấp vật tư – thiết bị công nghệ kèm theo dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng; Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng; Thủ tục tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình; Thủ tục cấp mới/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với các lĩnh vực khảo sát xây dựng, lập quy hoạch xây dựng, thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng, lập thẩm tra dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, thi công xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng, quản lý thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng; Thủ tục đăng tải/thay đối, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng); Thủ tục cấp mới/cấp lại/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực Khảo sát xây dựng, Thiết kế quy hoạch xây dựng, Thiết kế xây dựng công trình, Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định xây dựng, Định giá xây dựng; Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hành nghề rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực Khảo sát xây dựng, Thiết kế quy hoạch xây dựng, Thiết kế xây dựng công trình, Giám sát thi công xây dựng, Kiểm định xây dựng, Định giá xây dựng; Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, khảo sát xây dựng; Thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Quy hoạch xây dựng: Thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Thẩm định đồ án quy hoạch phân khu.

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Kiến trúc bao gồm: Thủ tục cấp giấy phép xây dựng; Thủ tục Tham mưu đề xuất UBND Thành phố xem xét phương án kiến trúc công trình.

Danh mục các thủ tục trên bổ sung một số thủ tục quy định tại Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 13-1-2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 14-4-2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng.

NGÔ HUYỀN