Tổ chức bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2019
Đăng ngày 08-11-2017 16:37

Ngày 7-11, UBND thành phố ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2019 trên địa bàn với mục tiêu bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp cho 500 lượt nhà giáo; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng cho 300 nhà giáo; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp.

Đối tượng bồi dưỡng là các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là viên chức hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời gian công tác liên tục tối thiểu là 12 tháng trở lên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (nghề cử đi bồi dưỡng) tính đến thời điểm cử đi bồi dưỡng.

Nội dung của từng khóa học được thiết kế theo từng mô đun đào tạo, theo chuyên đề phù hợp với nội dung trong chương trình đào tạo của từng ngành, nghề. Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở lựa chọn nhà giáo đáp ứng các điều kiện đăng ký để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức bồi dưỡng. Các nghề được tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề thuộc nhóm ngành, nghề gồm: Khách sạn, nhà hàng và Dịch vụ du lịch; Máy tính và Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông.

Trong năm 2017, thành phố sẽ tiến hành thí điểm bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng cho 50 nhà giáo ở các nhóm ngành, nghề khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch. Trong năm 2018 – 2019, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng ở các  nhóm ngành, nghề: máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông… 

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, đánh giá kết quả bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng. Theo đó, lựa chọn và tổ chức bồi dưỡng cho các nhà giáo và đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức bồi dưỡng nhà giáo và cập nhật tình hình quản lý và sử dụng nhà giáo.

Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, chuẩn hóa và nâng cao chất lượng cho đội ngũ nhà giáo để đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp với doanh nghiệp trong việc tổ chức cho nhà giáo đi thực tập tại doanh nghiệp nhằm cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất để rèn luyện kỹ năng trong thực tiễn. Nâng cao vai trò của Hội đồng sư phạm ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tăng cường công tác quản lý và kiểm tra chuyên môn đối với đội ngũ nhà giáo; thực hiện việc đánh giá, xếp loại nhà giáo hàng năm vào cuối năm học. Đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi để nhà giáo tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức và có cơ chế khuyến khích các hoạt động tự bồi dưỡng đối với nhà giáo;

CÔNG TÂM