Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 45
Đăng ngày 13-11-2017 09:20

Trong tuần 45 (từ ngày 6/11 - 10/11/2017),  lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành các ý kiến chỉ đạo cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn; Tăng cường kiểm tra, xử lý đúng quy định pháp luật về vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt động vật (sản phẩm) động vật hoang dã trên toàn địa bàn thành phố; Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11; Tổ chức bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2019; Báo cáo kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018....

Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn 

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Cục Thuế thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, giám sát kiểm tra để đảm bảo hoạt động kinh doanh casino trên địa bàn thành phố tuân thủ đúng, đầy đủ quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino.

Cụ thể, các đơn vị tổ chức kiểm tra định kỳ hằng năm, không quá 1 lần trong năm đối với một doanh nghiệp về việc tuân thủ các quy định về điều kiện kinh doanh casino trong quá trình hoạt động kinh doanh casino của doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm tra đột xuất khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tăng cường kiểm tra, xử lý đúng quy định pháp luật về vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt động vật (sản phẩm) động vật hoang dã trên toàn địa bàn thành phố 

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý thật nghiêm các trường hợp vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt động vật (sản phẩm) động vật hoang dã đúng quy định pháp luật.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11

UBND thành phố có văn bản giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tăng cường phổ biến, giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác nhằm thu hút sự tham gia của xã hội trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổ chức các hoạt động phát huy giá trị di sản văn hóa, đảm bảo tính khoa học và phong phú của nội dung trưng bày và giới thiệu di sản văn hóa. Bên cạnh đa dạng hóa các chương trình giáo dục, học tập tại bảo tàng và di tích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa và chủ quyền đất nước, các sở ngành, đơn vị liên quan gắn kết với các hoạt động triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời tại thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”. 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học trên địa bàn thành phố phối hợp với các bảo tàng, Ban quản lý di tích tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án này. Sở Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao để quảng bá, gắn kết điểm đến di sản văn hóa trong các tour, tuyến du lịch. 

Tổ chức bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017 - 2019

Đối tượng bồi dưỡng là các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là viên chức hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn, có thời gian công tác liên tục tối thiểu là 12 tháng trở lên trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (nghề cử đi bồi dưỡng) tính đến thời điểm cử đi bồi dưỡng. Theo đó, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích hợp cho 500 lượt nhà giáo; tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng cho 300 nhà giáo; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp.

Trong năm 2017, tiến hành thí điểm bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng cho 50 nhà giáo ở các nhóm ngành, nghề khách sạn, nhà hàng và dịch vụ du lịch. Trong năm 2018 – 2019, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, kiểm tra đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng ở các  nhóm ngành, nghề: máy tính và công nghệ thông tin; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông…  

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thực hành nghề, đánh giá kết quả bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề trình độ cao đẳng, theo dõi và đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tổ chức bồi dưỡng nhà giáo và cập nhật tình hình quản lý và sử dụng nhà giáo...

Báo cáo kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận huyện báo cáo kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 817/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của UBND thành phố, gửi về Sở Nội vụ và UBND thành phố trước ngày 10/12/2017.

Đăng ký 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, gửi về UBND thành phố trước ngày 30/11/2017. Các nhiệm vụ trọng tâm phải mang tính đột phá, nổi trội, không phải là nhiệm vụ thường xuyên của ngành, địa phương, không lặp lại nhiệm vụ trọng tâm của các năm trước.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra và tham mưu UBND thành phố về việc đánh giá, phân loại kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

N.HẠNH