Kế hoạch triển khai Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam
Đăng ngày 20-11-2017 23:28

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26-12. Với chủ đề “Hãy thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số”, nội dung truyền thông trọng tâm của Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam là khuyên khích các cặp vợ chồng tham gia thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đồng thời, phổ biến các chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Kế hoạch đặt mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ đề, ý nghĩa, nội dung của Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam, cũng như những thành tựu, kết quả, khó khăn, những thách thức của công tác DS-KHHGĐ trong năm 2017 và 5 phương hướng nhiệm vụ năm 2018, nhằm khẳng định tính chiến lược, tầm quan trọng của công tác DS-KHHGĐ đối với sự nghiệp phát triển nhanh bền vững thành phố Đà Nẵng nói riêng và của đất nước nói chung. Đồng thời, tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thế, các tầng lớp nhân dân và sự hợp tác giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với công tác DS-KHHGĐ nhằm thực hiện các mục tiêu của kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện kế hoạch trên địa bàn thành phố, đảm bảo hiệu quả mục tiêu đề ra; ban hành kế hoạch tổ chức mit-tinh, diễu hành kỷ niệm ngày Dân số Việt Nam 26-12-2017 và phát động lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình đợt I năm 2018; đồng thời, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Tổng cục DS-KHHGĐ kết quả thực hiện kế hoạch.

UBND thành phố cũng giao UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam năm 2017 tại địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGĐ) trước ngày 2 tháng 1 năm 2018. Các sở, ban, ngành và các đoàn thể chủ động triển khai các hoạt động kỷ niệm hưởng ứng Tháng hành động và Ngày Dân số Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế; đồng thời, phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện trong quá trình triển khai kế hoạch trên địa bàn thành phố.

NGÔ HUYỀN