Chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND thành phố tuần 48
Đăng ngày 04-12-2017 10:42

Trong tuần 48 (từ 27/11 - 01/12), lãnh đạo UBND thành phố đã ban hành nhiều ý kiến chỉ đạo cụ thể về các lĩnh vực kinh tế xã hội của thành phố. Nổi bật là tăng cường quản lý, bình ổn thị trường, giá cả cuối năm 2017; Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố; Tăng cường công tác quản lý thu, chi và chống thất thu ngân sách; Kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017 ...

Tăng cường quản lý, bình ổn thị trường, giá cả cuối năm 2017

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo điều hành giá và ý kiến của Bộ Tài chính tại Thông báo số 884/TB-BCĐĐHG ngày 08/11/2017 của Ban Chỉ đạo điều hành giá và Công văn số 15259/BTC-QLG ngày 10/11/2017 của Bộ Tài chính để tăng cường quản lý, bình ổn gia cả thị trường trên địa bàn thành phố 6 tháng cuối năm 2017.

Tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở GDMN trên địa bàn quận, huyện về đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo đúng quy định hiện hành, có báo cáo chuyên đề về loại hình ngoài công lập đặc biệt là nhóm, lớp độc lập tư thục quy mô từ 8 đến 50 trẻ và nhóm dưới 7 trẻ; rà soát lại toàn bộ đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và người lao động tại các trường mầm non tư thục và nhóm, lớp độc lập tư thục theo đúng quy đinh của Điều lệ trường mầm non; gửi vể Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trước ngày 20/12/2017 đế Sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/12/2017.

Cụ thể, các báo cáo phải nêu rõ về đội ngũ cán bộ quản lý, chủ nhóm, giáo viên, cấp dưỡng, điều kiện cơ sở vật chât, quy mô số lượng trẻ/nhóm, lớp, việc tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ, đảm bảo việc thực hiện chương trình GDMN theo quy định của Bộ GDĐT, hướng xử phạt và đình chi; rút giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập đối với các cơ sở GDMN không đảm bảo các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đúng theo quy định hiện hành nhưng vẫn hoạt động.....

Tăng cường công tác quản lý thu, chi và chống thất thu ngân sách

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg và số 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 được cấp có thẩm quyền giao, để có nguồn đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán và xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh.

Cục Thuế thành phố và các Chi cục Thuế các quận, huyện tập trung triển khai quyết liệt công tác quản lý nợ vả cưỡng chế nợ thuế, không để tăng nợ so với tháng trước liền kề; thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế; xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách nhà nước nãm 2017; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng tiến độ kế hoạch năm 2017. Tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trọng điểm, có rủi ro cao.

Sở Tài chính thành phố và Phòng Tài chính Kế hoạch các quận, huyện tham mưu UBND thành phố và UBND các quận, huyện quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định... Phấn đấu tăng thu ngân sách, các nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương.

Kéo dài thời gian thực hiện đối với khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đối với các khoản kinh phí mua sắm tập trung theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 15803/BTC-QLCS ngày 22/11/2017, cụ thể:

Đối với các khoản kinh phí mua sắm tập trung năm 2017: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phép kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm ngân sách 2017 đối với các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước giao đầu năm để mua sắm những tài sản đã đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện.

Từ năm ngân sách 2018, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tồ chức, đơn vị có nhu cầu và dự toán mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, các đơn vị mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc đăng ký nhu cầu, tổng hợp nhu cầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tưóng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các Sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức đánh gia tình hình thực hiện Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí; trong đó nêu những điểm tồn tại, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đánh giá đề nghị tập trung vào một số nội dung: nội dung chi, mức chi, thủ tục thanh toán và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung ( nếu có).

Kết quả tổ chức đánh giá đề nghị các sở, ban, ngành và các địa phương gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, soạn thảo văn bản báo cáo UBND thành phố duyệt ký, gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/12/2017.

N.HẠNH