Chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố tuần 02/2018
Đăng ngày 16-01-2018 11:06

Triển khai một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Triển khai hệ thống quản lý rủi ro trong theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn thành phố; Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khoá IX, kỳ họp thứ 6 về tài chính, ngân sách, phí, lệ phí... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 02/2018.

Triển khai một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

UBND thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện những công việc theo chương trình, kế hoạch và các kết luận của lãnh đạo thành phố với nỗ lực và quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017; tập trung hoàn thành những công việc còn tồn đọng, nhất là những công việc quan trọng, cấp bách và bức xúc.

Chủ động nghiên cứu, kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quvết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII; chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Thành uỷ và Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng; các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khoá IX. Tổ chức tốt việc tổng kết công tác năm 2017 và kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm đảm bảo hiệu quả, đúng thực chất, triệt để tiết kiệm; không qua loa, chiếu lệ, hình thức, chạy theo thành tích, che dấu tồn tại, khuyết điểm.

Giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Trung ương và thành phố. Tập trung nắm chắc tình hình để kịp thời có biện pháp xử lý, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp ra Trung ương. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng tập trung chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố duy trì hoạt động ổn định, lành mạnh, không để xảy ra đột biến về thanh khoản. Giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung công tác chuyên môn, nghiệp vụ, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác quản lý, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng các cơ sở nuôi dạy trẻ; tổ chức theo dõi, thanh tra, kiểm tra, không để xảy ra bạo hành đối với trẻ em.

Triển khai hệ thống quản lý rủi ro trong theo dõi, giám sát hoạt động của doanh nghiệp

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp danh sách cán bộ đầu mối của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thường xuyên cập nhật dữ liệu doanh nghiệp từ hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS) sang hệ thống quản lý rủi ro; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành triển khai Hệ thống quản lý rủi ro; Tham mưu tổ chức sơ kết tình hình quá trình và kết quả triển khai sau thời gian vận hành Hệ thống quản lý rủi ro và chủ động ký kết hợp đồng với các Ngân hàng trên địa bàn thành phố nếu có nhu cầu hợp tác với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp số tài khoản ngân hàng để thực hiện thủ tục thông báo số tài khoản theo quy định của pháp luật...

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống quản lý rủi ro; thực hiện kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành các điều kiện kinh doanh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước và công bố, đăng tải trên Cổng thông tin Hệ thống quản lý rủi ro và Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành văn bản vi phạm của doanh nghiệp, các sở, ban, ngành cập nhật thông tin lên Hệ thống quản lý rủi ro.

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã lựa chọn ít nhất 50% tổng số lĩnh vực thuộc bộ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để tiến hành rà soát, đánh giá.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, phường, xã tổ chức triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành Kế hoạch này, các đơn vị phải xây dựng văn bản tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quvết của đơn vị mình, trong đó xác định rõ các lĩnh vực và thủ tục hành chính đuợc lựa chọn rà soát, đánh giá. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính được lựa chọn theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. Các cơ quan, đơn vị có thể rà soát, đánh giá toàn bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lựa chọn hoặc có thể ít hơn nhưng không ít hơn 50% số lượng thủ tục hành chính đã được công bố đối với mỗi lĩnh vực.

UBND phường, xã gửi kết quả rà soát, đánh giá về UBND quận, huyện để tổng hợp chung trong kết quả rà soát, đánh giá của UBND quận, huyện. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện gửi báo cáo về Văn phòng UBND thành phố (đồng thời gửi qua email: kstthc@danang.gov.vn) trước ngày 31/8/201 8 để xem xét, đánh giá chất lượng kết quả rà soát, đánh giá.

Thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn thành phố

Để thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ tạo điều kiện cho người trong hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (CHCĐBKK) tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cải thiện nhà ở, điều kiện sống, trợ giúp xã hội... nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu cuối năm 2018, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,25% so với hộ dân cư, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2018 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, sẽ huy động nguồn lực giúp 550 hộ nghèo CHCĐBKK thoát nghèo, giảm 1,55% hộ nghèo, giảm 0,84% hộ cận nghèo trên tổng số hộ dân cư (tương ứng 3.930 hộ nghèo, 2.140 hộ cận nghèo). Đảm bảo 100% số hộ nghèo, hộ nghèo CHCĐBKK đang ở nhà tạm, nhà cấp 4 xuống cấp bị hư hỏng nặng và thiếu hụt về diện tích nhà ở được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, bố trí chung cư;  Đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ nghèo CHCĐBKK, hộ cận nghèo được trợ giúp xã hội và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý miễn phí.

Đồng thời, lồng ghép váo các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; cho vay với lãi suất ưu đãi; xây dựng và nhân rộng các mô hình giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo; hỗ trợ sinh kế phù hợp tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo các cấp; kiểm tra giám sát thực hiện chương trình giảm nghèo.

UBND thành phố giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Lao động Thương binh và xã hội, các sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND quận, huyện, phường, xã... triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch này.

Đẩy mạnh công tác đền bù giải tỏa trên địa bàn thành phố, xử lý dứt điểm các dự án kéo dài 

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện (Chủ tịch Hội đồng GPMB) chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, các Chi nhánh, các chủ đầu tư, điều hành dự án lập danh mục và rà soát tình hình thực hiện đền bù giải tỏa tất cả các dự án trên địa bàn, đề xuất danh mục và tình hình thực hiện các dự án kéo dài, còn tồn đọng một vài hồ sơ đền bù giải tỏa cần giải quyết dứt điểm, báo cáo gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/01/2018.

Sở Xây dụng trên cơ sở các báo cáo của UBND các quận, huyện thực hiện tổng hợp và rà soát, đề xuất phương án giải quyết các dự án, đặc biệt là các dự án kéo dài, còn tồn đọng một vài hồ sơ đền bù giải tỏa, báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định trước ngày 30/01/2018... Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách, các Ban quản lý dự án có trách nhiệm rà soát, báo cáo đầy đủ, cụ thể, đề xuất hướng xử lý dứt điểm và gửi về UBND các quận, huyện để kiểm tra, tổng hợp.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố khoá IX, kỳ họp thứ 6 về tài chính, ngân sách, phí, lệ phí

- Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018;

- Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016;

- Nghị quyết số 119/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 62/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016;

- Nghị quyết số 121/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã;

- Nghị quyết số 122/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định nội dung, mức chi đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Nghị quyết số 123/2017/NQ-HĐND ngàv 07/12/2017 quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí thăm quan công trình Văn hóa Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng;

- Nghị quyết số 125/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phổ khóa IX, kỳ họp thứ 3 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố;

- Nghị quyết số 126/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về việc bãi bỏ một số nội dung và mức thu lệ phí “Cấp bản sao trích lục hộ tịch” và “Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đôi hộ tịch cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định về mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Nghị quyết số 127/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 quy định mức thu, đối tượng và chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 N.HẠNH