Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 15
Đăng ngày 16-04-2018 01:17

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học; Nâng cao chất lượng quản lý trong công tác nuôi con nuôi; Rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng và cắt giảm phương tiện cá nhân; Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018; Kiểm tra, kiểm soát giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 15, từ ngày 9/4 đến 14/4/2018.

Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án, địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đên việc mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 và xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, lưu ý tạm dừng chủ trương mua sắm, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động có văn bản xin ý kiến các Bộ chủ quản đối với nội dung và tiến độ ban hành quy định chi tiết về tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng thuộc  phạm vi quản lý, trên cơ sở đó khẩn trương xây dựng, trình ban hành.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học

UBND thành phố giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, phường, xã; Cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UB ngày 05/01/2016 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Để nâng cao nhận thức về tính cấp thiết phải bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được quv định theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và ngăn ngừa, kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Sở, ban, ngành, các cơ quan thuộc thành phố tuyệt đối không mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các loài động vật hoang dã nguy cấp và các sản phẩm của chúng; không mua, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại; Giao Sở Nội vụ đôn đốc, theo dõi việc thực hiện.

Giao Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng; các tổ chức đoàn thể; Sở Văn hóa và Thể thao; Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; UBND quận, huyện, phường, xã; các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến nhân dân, tăng ni,phật tử về tác hại của việc mua, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc tuân thủ các quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ-CP, Nghị định số 117/2010/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học; Quản lý chặt chẽ các vùng đệm khu bảo tồn, trường hợp phát hiện và xác định các hành vi xâm hại môi trường sống của loài thuộc Danh mục ưu tiên bảo vệ, yêu cầu xử lý hoặc báo cáo lên cấp có thẩm quyền.

Sở Công Thương, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường; Công an Thành phố phối hợp với các đơn vị Quản lý thị trường, Hải quan thành phố, Cảng vụ Đà Nẵng, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Ga đường sắt Đà Nẵng, các địa phương tập trung kiểm tra các làng nghề, cơ sở chế biến, nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng bán đồ lưu niệm tại các điểm du lịch, sân bay, bến tàu, cơ sở buôn bán, bào chế thuốc y học cổ truyền... và công khai kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nâng cao chất lượng quản lý trong công tác nuôi con nuôi

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành các quy định của Luật nuôi con nuôi năm 2010, Nghị định số 19/2011/ND-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa nhân đạo và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác giải quvết nuôi con nuôi;  Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức giải quyết việc nuôi con nuôi tại Sở Tư pháp và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện tốt công tác tìm gia đình thay thế cho trẻ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội đánh giá và lập danh sách trẻ em có nhu cầu được nhận làm con nuôi theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật nuôi con nuôi và khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi; Thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết việc nuôi con nuôi đôi với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cơ sở trợ giúp xã hội nhằm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

UBND các quận, huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi trên địa bàn theo thẩm quyền, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện việc đăng ký, theo dõi việc nuôi con nuôi trong nước .

Rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng và cắt giảm phương tiện cá nhân

Liên quan đến việc rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng: UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát quỹ đất thực tế, điều chỉnh quy hoạch hệ thống giao thông tĩnh và bổ sung vị trí các bãi đỗ xe vào quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, xây dựng kế hoạch, lộ trình và chính sách ưu đãi kêu gọi đầu tư, có giải pháp đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và khai thác; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe trong năm 2018; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Cùng với đó, để triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố”, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đề xuất lộ trình thực hiện việc cắt giảm phương tiện giao thông cá nhân từ nay đến năm 2030 tầm nhìn 2050 (theo Đề án đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 4, khóa IX) để báo cáo UBND thành phố xem xét, làm cơ sở trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Triển khai thực hiện chỉ đạo, kết luận của Thường trực Thành ủy về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các khu dân cư

Về tình hình sử dụng loại ma túy mới dưới dạng cỏ Mỹ và vấn đề tội phạm và tệ nạn xã hội liên quan đến cờ bạc, cho vay nặng lãi ở các khu dân cư, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác tuyên truyền nội dung phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội để nhân dân biết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cấp ủy cơ sở nắm tình hình và xử lý triệt để các thông tin liên quan đến hoạt động đánh bạc, cho vay nặng lãi.

Giao Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố, trong đó, lưu ý các phương án phòng cháy và chữa cháy tại các khu nhà cao tầng, báo cáo UBND thành phố trước ngày 19/4/2018.

UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố và các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức các khóa tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải (Cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông thành phố) chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, triển khai thực hiện nội dung Công điện số 434/CĐ-TTg ngày 06/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2018 trên địa bàn thành phố. 

Kiểm tra, kiểm soát giá các dịch vụ trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa Quốc tế 

UBND thành phố giao Sở Tài chính thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các Sở: Tài chính, Công thương,  Du lịch, Giao thông vận tải; Cục Thuế; Chi cục Quản lý thị trường; Đại diện UBND các quận, huyện, phường,  xã nơi có các cơ sở kinh doanh dịch vụ, thời gian tiến hành kiểm tra từ ngày 20/4/2018 đến ngày 30/6/2018.

Theo đó, danh mục các dịch vụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát gồm giá dịch vụ lưu trú du lịch tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho khách du lịch thuê; Giá dịch vụ kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, xe buýt và phương tiện thủy nội địa; Giá dịch vụ ăn, uống; Giá dịch vụ trông giữ xe: xe đạp, xe máy, xe ô tô.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giá các loại dịch vụ lưu trú du lịch, vận tải hành khách bằng taxi, xe buýt, phương tiện thủy nội địa, dịch vụ ăn, uống, trông giữ xe, trong đó kiểm tra việc chấp hành quy định của Pháp luật về giá góp phần thực hiện bình ổn thị trường giá cả, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai giá, niêm yết giá đối với các dịch vụ lưu trú. du lịch, vận tải hành khách bằng taxi, xe buýt, phương tiện thủy nội địa, dịch vụ ăn, uống, trông giữ xe trong thời gian diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế. Đồng thời, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính đối các tô chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực quản lý giá và chất lượng sản phẩm dịch vụ và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng khuyến nghị khách hàng không sử dụng các sản phẩm, dịch vụ chất lượng kém.
 

N.HẠNH