Tiếp nhận dự án Xây dựng nhà trú bão đa năng
Đăng ngày 13-07-2018 03:55

UBND thành phố vừa ban hành văn bản phê duyệt tiếp nhận dự án “Xây dựng nhà trú bão đa năng phường Thọ Quang” do Tổ chức Tầm nhìn thế giới Singapore thông qua Văn phòng dự án Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (World Vision International-WVI) tài trợ.

Dự án nhằm hỗ trợ cộng đồng dân cư khu vực Lộc Phước 1, phường Thọ Quang trú bão khi cần thiết, góp phần đảm bảo phòng, chống rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu; đồng thời hỗ trợ địa phương làm nơi hội họp, sinh hoạt của cộng đồng dân cư và trẻ em trong khu vực. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 1,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí tài trợ là 43.500 USD tương đương khoảng 983.100.000 đồng, và kinh phí đổi ứng từ nguồn ngân sách của UBND quận Sơn Trà 187.339.000 đồng.

UBND thành phố giao UBND quận Sơn Trà có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31-12-2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

NGÔ HUYỀN