Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 40
Đăng ngày 05-10-2018 08:03

Xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại tài sản xe buýt công cộng; Tăng cường bảo vệ công trình tranh, tượng nơi công cộng; Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống thư viện công cộng; Kiểm tra, xử lý việc nồng độ ô nhiễm của nước thải thủy sản vượt quá khả năng tiếp nhận tại Trạm XLNT Sơn Trà; Chinh sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 40, từ 01 -05/10/2018.

Xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại tài sản xe buýt công cộng

UBND thành phố  giao Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra, ngăn chặn và có biện pháp xử lý nghiêm đối với đối tượng vi phạm (kể cả yêu cầu bồi thường thiệt hại) nhằm đảm bảo tính mạng của hành khách đi xe buýt, tài sản xe buýt và an toàn trong hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn, báo cáo kết quả về UBND thành phố và thông tin cho các đơn vị liên quan.

UBND thành phố cũng giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1, Trung tâm Điều hành Đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng cung cấp đầy đủ các thông tin và hình ảnh liên quan đến vụ việc cho Công an thành phố để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Tăng cường bảo vệ công trình tranh, tượng nơi công cộng

UBND thành phố yêu cầu UBND các quận huyện và các sở ngành, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền cho mọi người dân nâng cao ý thức, chung tay giữ gìn các tác phẩm tranh, tượng nơi công cộng; phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng và các đơn vị chuyên môn liên quan triển khai việc duy tu, bảo trì định kỳ các tác phẩm tranh, tượng tại các địa điểm, công trình công cộng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, tổng hợp số lượng tác phẩm tranh, tượng tại các địa điểm công cộng trên địa bàn để tham mưu, đề xuất các phương án bảo vệ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thể các đơn vị có nhu cầu thực hiện các hoạt động mỹ thuật đường phố tại địa phương.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao kịp thời báo cáo, tham mưu UBND thành phố các nội dung liên quan đến hoạt động mỹ thuật đường phố theo quy định; phối hợp với UBND các quận, huyện hướng dẫn các cơ quan, tổ chức quy trình, thủ tục thực hiện các tác phẩm tranh, tượng nơi công cộng.

Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống thư viện công cộng

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện việc kiện toàn, củng cố hệ thống thư viện công cộng, cân nhắc không sáp nhập cơ học thư viện với các thiết chế văn hóa khác.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ động báo cáo, tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến việc đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và cung cấp các dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hình thành bộ sưu tập số; tăng cường công tác luân chuyển sách báo phục vụ ngoài thư viện, nâng cao hiệu quả của thư viện góp phần hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, đạo đức, lối sống của người Việt Nam, đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động thêm nguồn lực đầu tư, phát triển thư viện...

Kiểm tra, xử lý việc nồng độ ô nhiễm của nước thải thủy sản vượt quá khả năng tiếp nhận tại Trạm XLNT Sơn Trà

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thành lập Đoàn kiểm tra kiểm tra việc xử lý nước thải của các đơn vị trong Khu công nghiệp Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng và rà soát công tác quản lý thu gom, đấu nối nước thải của Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tại khu vực theo đúng quy định của thành phố. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của Trạm xử lý nước thải Sơn Trà, tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định và xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 10/2018.

Chinh sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND thành phố phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm cần tập trung khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Ban hành chính sách hoặc lồng ghép việc hợp tác, liên kết trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án khuyến nông đảm bảo có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; Đồng thời,  chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở hỗ trợ, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách đúng quy định; ưu tiên lồng ghép các nội dung hỗ trợ liên kết và các mô hình thí điểm liên kết gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Giao UBND các quận, huyện căn cứ vào điều kiện thực tế, rà soát và đề xuất danh mục ngành hàng, sản phẩm cần tập trung khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố phê duyệt, hoàn thành trước ngày 15/10/2018.

Sở Công Thương ưu tiên lồng ghép, bố trí nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương mại để thực hiện hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hỗ trợ xúc tiến thương mại, liên kết, tiêu thụ sản phẩm, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ.

 

N.HẠNH