Kỷ niệm 160 năm nhân dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858-2018)

  • Nghe hiện vật kể về cuộc chiến dưới chân Thành Điện Hải trong buổi đầu kháng Pháp Đăng ngày 16-08-2018 06:33
  • Lễ tế vong linh các anh hùng nghĩa sỹ tại Nghĩa trủng Phước Ninh  Đăng ngày 06-08-2018 16:07
  • Các hoạt động kỷ niệm 160 năm Ngày nhân dân Đà Nẵng kháng Pháp (1858 - 1860) Đăng ngày 23-07-2018 02:00