Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đôn đốc tiến độ các công trình phục vụ APEC (7-10-2017)