Phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại kỳ họp thứ tư khóa IX , 2016-2021 HĐND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-07-2017 14:43