Lịch tiếp công dân tháng 2/2018
Đăng ngày 06-02-2018 01:59

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính vừa thông báo lịch tiếp công dân tháng 02/2018 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 12 đơn vị tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng).

Cụ thể:

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 21/02/2018

Số điện thoại liên hệ: 3822217

Sở Tài chính 

Thời gian tiếp công dân: Ngày 12/02/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822130

Thanh tra thành phố:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 23/02/2018

Số điện thoại liên hệ:   3 822 079

Sở Xây dựng:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 23/02/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 134

Sở Giao thông Vận tải:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 06,08,13,22,27 tháng 02 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 683677

Sở Văn hóa và Thể thao:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 21/02/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 886 761

Sở Công thương:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 21/02/2018

Số điện thoại liên hệ: 3 822 103

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

Thời gian tiếp công dân:

- Thời gian từ 9h- 11h các ngày: 05,12,26 tháng 02 năm 2018

- Thời gian từ 14h - 16h các ngày: 02,07,09,21,23 tháng 02 năm 2018

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 26 tháng 02 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 821 064

Sở Khoa học và Công nghệ:

Thời gian tiếp công dân: Các ngày 01 tháng 02 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 823 479

Sở Y tế:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 12 tháng 02 năm 2018 Tại tầng 23 Trung tâm Hành chính thành phố.

Số điện thoại liên hệ: 3821206

Sở Thông tin và Truyền thông:

Thời gian tiếp công dân: Ngày 28 tháng 02 năm 2018

Số điện thoại liên hệ: 3 840123

THANH LIÊM